Atatürk

Hayatı

Atatürk, Millî Mücadele’de millî birliği temin eden eşsiz bir lider, muharebe meydanlarında efsanevî bir kumandan, devlet kuran büyük siyaset adamı, milletin çehresini değiştiren kûdretli bir inkılâpçıdır. Bu vasıflarıyla, insanlık tarihinin tanıdığı en büyük adamlardan biri olduğunda şüphe yoktur. Kahramanlık ve yüksek insanlık meziyetlerini en yüksek seviyede taşıdığında dünya tarihçileri ve fikir adamları tereddütsüz birleşmektedir. Tarihin büyük tanıdığı şahsiyetlerle mukayesesi yapıldığı zaman türlü bakımlardan bariz üstünlükleri göze çarpmaktadır. Bir kere bütün bu dehalara üstün tarafı, hem fikir hem hareket adamı oluşudur. O, fikri ve hareketi kişiliğinde birleştirmiş bir lider idi. Fikir ve düşüncelerinin özünü oluşturan Atatürkçülük, her türlü dogmatik unsurdan sıyrılmış akılcı bir dünya görüşüdür. Memleket gerçeklerinden kaynaklanan, problemler karşısında aklın ve ilmin rehberliğini kabul eden bu gerçekçi görüş, gerek Türk Bağımsızlık Savaşı’nın gerekse onu izleyen Türk çağdaşlaşma hareketi’nin esasını oluşturmaktadır.


10 ncu Yıl Nutku

Türk Milleti!Kurtuluş Şavaşına başladığımızın on beşinci yılındayız. Bugün Cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun!Şu anda, büyük Türk milletinin bir ferdi olarak, bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim.Yurttaşlarım!Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir. Bundaki muvaffakiyeti, Türk Milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak, azimkarane yürümesine borçluyuz. Fakat yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz, çünkü; Daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz.Yurdumuzu, dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi, en geniş, refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Bunun için, bizce zaman ölçüsü, geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız, daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur.Çünkü,Türk milletinin karakteri yüksektir; Türk milleti çalışkandır; Türk milleti zekidir. Çünkü, Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü, Türk milletinin, yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir. Şunu da ehemmiyetle tebaruz ettirmeliyim ki, yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihi bir vasfı da, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtri zekasını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini ve milli birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür. Türk milletine çok yakışan bu ülkü, onu, bütün beşeriyette, hakiki huzurun temini yolunda, kendine düşen medeni vazifeyi yapmakta muvaffak kılacaktır.Büyük Türk milleti!On beş yıldan beri, giriştiğimiz işlerde muvaffakıyet vadeden çok sözlerimi işittin. Bahtiyarim ki, bu sözlerimin hiç birinde milletimin hakkımdaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım. Bugün, aynı iman ve katiyetle söylüyorum ki, milli ülküye, tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu, bütün medeni alem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile, atinin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır.Türk milleti!Ebediyete akıp giden her on senede, bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim.

Ne mutlu Türküm diyene!

Kronoloji

 1. 1920-1922 arası
  • 1920 Nisan 23 »

  Mustafa Kemal, Ankara`da Türkiye Büyük Millet Meclisi`ni açtı.

  • 1920 Nisan 24 »

  Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.

  • 1920 Mayıs 5 »

  Mustafa Kemal`in başkanlığında ilk Hükümet`in toplantısı.

  • 1920 Mayıs 11 »

  Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.

  • 1920 Mayıs 24 »

  Mustafa Kemal`in cezası Padişah tarafından onaylandı.

  • 1920 Ağustos 10 »

  Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması`nın imzalanması.

  • 1920 Ocak 9 / 10 »

  Birinci İnönü Savaşı.

  • 1921 Ocak 20 »

  İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu`nun esas maddelerinin kabulü.

  • 1921 Mart 30 / Nisan 1 »

  İkinci İnönü Savaşı.

  • 1921 Mayıs 10 »

  Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi`nde Anadola ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu`nun kurulması ve Mustafa Kemal`in Grup Başkanlığı`na seçilmesi.

  • 1921 Ağustos 5 »

  Mustafa Kemal`e Başkumandanlık görevinin verilmesi.

  • 1921 Ağustus 22 »

  Mustafa Kemal`in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı`nın başlaması.

  • 1921 Eylül 13 »

  Sakarya Meydan Savaşı`nın kazanılması.

  • 1921 Eylül 19 »

  Mustafa Kemal`e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal`in Gazi ünvanını alması.

  • 1922 Ağustos 26 »

  Gazi Mustafa Kemal`in Kocatepe`den Büyük Taarruz`u yönetmesi.

  • 1922 Ağustos 30 »

  Gazi Mustafa Kemal`in Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı`nı kazanması.

  • 1922 Eylül 1 »

  Gazi Mustafa Kemal`in: “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz`dir, İleri !” emrini vermesi.

  • 1922 Eylül 9 »

  Türk Ordusu`nun İzmir`e girmesi.

  • 1922 Eylül 10 »

  Gazi Mustafa Kemal`in İzmir`e gelişi.

  • 1922 Ekim 11 »

  Mudanya Mütarekesi`nin imzalanması.

  • 1922 Kasım 1 »

  Gazi Mustafa Kemal`in önerisi üzerine saltanatın kaldırılması.

  • 1922 Kasım 17 »
 2. 1923-1928 arası

  Vahdettin`in bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul`dan kaçması.

  • 1923 Ocak 29 »

  Gazi Mustafa Kemal`in Latife Hanım`la evlenmesi.

  • 1923 Temmuz 24 »

  Lozan Antlaşması`nın imzalanması.

  • 1923 Ağustos 9 »

  Gazi Mustafa Kemal`in Halk Fırkası`nı kurması.

  • 1923 Ağustos 11 »

  Gazi Mustafa Kemal`in 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı`na seçilmesi.

  • 1923 Ekim 29 »

  Cumhuriyet`in ilan edilmesi.

  • 1923 Ekim 29 »

  Gazi Mustafa Kemal`in ilk Cumhurbaşkanı olması.

  • 1924 Mart 1 »

  Gazi Mustafa Kemal`in Büyük Millet Meclisi`nde Halifeliği kaldırması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söylemesi

  • 1924 Nisan 20 »

  Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanunu`nun kabul edilmesi.

  • 1925 Şubat 17 »

  Aşarın kaldırılması.

  • 1925 Ağustos 24 »

  Gazi Mustafa Kemal`in ilk defa Kastamonu`da şapka giymesi.

  • 1925 Kasım 25 »

  Şapka Kanunu`nun Büyük Millet Meclisi`nde kabul edilmesi.

  • 1925 Kasım 30 »

  Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü.

  • 1925 Aralık 26 »

  Uluslararası takvim ve saatin kabulü.

  • 1926 Şubat 17 »

  Türk Medeni Kanunu`nun kabulü.

  • 1927 Temmuz 1 »

  Gazi Mustafa Kemal`in Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul`a gitmesi.

  • 1927 Ekim 15 / 20 »

  Gazi Mustafa Kemal`in Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kurultayı`nda tarihi Büyük Nutku`nu söylemesi.

  • 1927 Kasım 1 »

  Gazi Mustafa Kemal`in 2. Kez Cumhurbaşkanlığı`na seçilmesi.

  • 1928 Ağustos 9 »

  Gazi Mustafa Kemal`in Sarayburnu`nda Türk harfleri hakkındaki nutkunu söylemesi.

  • 1928 Kasım 3 »
 3. 1931- 1953 arası

  Türk Harfleri Kanunu`nun Büyük Millet Meclisi`nde kabul edilmesi.

  • 1931 Nisan 15 »

  Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu`nun kurulması.

  • 1931 Mayıs 4 »

  Gazi Mustafa Kemal`in 3.kez Cumhurbaşkanlığı`na seçilmesi.

  • 1932 Temmuz 12 »

  Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu`nun kurulması.

  • 1933 Ekim 29 »

  Gazi Mustafa Kemal`in Cumhuriyet`in 10. Yıldönümünde tarihi nutkunu söylemesi.

  • 1934 Kasım 24 »

  Gazi Mustafa Kemal`e Büyük Millet Meclisi tarafından ATATÜRK soyadının verilmesi kanununun kabul edilmesi.

  • 1935 Mart 1 »

  Atatürk`ün 4. kez Cumhurbaşkanlığı`na seçilmesi.

  • 1937 Mayıs 1 »

  Atatürk`ün çiftliklerini Hazine`ye ve taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesi`ne bağışlaması.

  • 1938 Mart 31 »

  Atatürk`ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği`nin ilk resmi duyurusu.

  • 1938 Eylül 15 »

  Atatürk`ün vasiyetnamesini yazması.

  • 1938 Ekim 16 »

  Atatürk`ün hastalık durumu hakkında günlük resmi duyuruların yayınına başlanması.

  • 1938 Kasım 10 »

  Atatürk`ün ölümü. (Perşembe, saat: 09.05)

  • 1938 Kasım 11 »

  İstanbul Şehir Meclisi`nin olağanüstü toplantı yapması. Saraydaki Cumhurbaşkanlığı forsunun indirilerek yerine yarıya kadar indirilmiş Türk Bayrağı`nın çekilmesi.

  • 1938 Kasım 12 »

  Atatürk`ün ölümü dolayısıyla, Yüksek Öğretim gençliğinin Üniversite Konferans Salonu`nda toplanması.

  • 1938 Kasım 13 »

  Gençliğin Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürk`ün kurduğu Cumhuriyet`i koruyacaklarına ant içmeleri.

  • 1938 Kasım 14 »

  Büyük Millet Meclisi çok hazin bir toplantı yaptı.

  • 1938 Kasım 15 »

  Hükümet Atatürk`ün Ankara`da ebedi istirahat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini ulusal yas günü olarak duyurdu.

  • 1938 Kasım 16 »

  İstanbul`lular Atatürk`ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu`ndaki katafalkı önünde sabahın ilk saatlerinden gecenin son saatlerine kadar saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar.

  • 1938 Kasım 19 »

  Büyük bir törenle, Atatürk`ün Dolmabahçe`den alınan yüce cenazesi, önce Sarayburnu`na, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü.Yavuz zırhlısıyla İzmit`e kadar götürülen tabut, oradan Ankara`ya yolcu edildi.

  • 1938 Kasım 20 »

  Atatürk`ün sevgilinaşı Ankara`ya ulaştı ve Ankara`da Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankara`lılar da son görevlerini saygıyla yaptılar.

  • 1938 Kasım 21 »

  Atatürk`ün cenazesinin Etnoğrafya Müzesi`ndeki Geçici Kabre konulması.

  • 1938 Kasım 25 »

  Atatürk`ün vasiyetnamesinin açılması.

  • 1938 Aralık 26 »

  Atatürk`ün “Ebedi Şef” sanıyla anılmasının kabul edilmesi.

  • 1953 Kasım 4 »

  Atatürk`ün Geçici Kabri`nin açılması.

  • 1953 Kasım 10 »

  Atatürk`ün cenazesinin Anıt-Kabir`e nakledilmesi.